PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE SÖZLEŞMENİN HUKUKİ SONUÇLARI

 

 

Bu makalemizde,profesyonel futbolcuların sözleşmelerinin feshi ve fesihin hükümlerini ele alacağız. Öncelikle belirt gerekir ki,profesyonel futbolcu ve kulüp arasındaki ilişki,nitelik yönünden bir hizmet (iş) sözleşmesidir.Her ne kadar bu sözleşmesel ilişki iş sözleşmesi olsa da 4857 sayılı İş Kanunu’nun ‘istisnalar’başlıklı 4.maddesinin ‘g’ bendi gereğince,taraflar arasında ilişkiye İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.

istisnalar

Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

 1. e) Ev hizmetlerinde,
 2. f) (...) (1) çıraklar hakkında, (1)
 3. g) Sporcular hakkında,

 

Fakat futbolcular ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar için 6098 Sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

 

Profesyonel futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşme sürekli borç doğuran bir sözleşme niteliğindedir ve sözleşmenin feshinin sonuçları ileriye etkili hüküm doğuracaktır.

 

Profesyonel futbolcunun bir başka kulüp ile sözleşme imzalaması ve o kulübe

transfer olabilmesi için mevcut kulübünün hâlihazırda geçerli olan sözleşmesini

sonlandırması ve bu şekilde futbolcunun serbest bırakılmasına bağlıdır. Bu

hukukî işlem;tek taraflı irade beyanı veya karşılıklı sona erdirme şeklinde olabilir.

 

A.Karşılıklı sona erdirme

   Kulüp ile futbolcu arasındaki sözleşme, futbolcunun başka bir kulübe transferi söz konusu olduğu durumda tarafların anlaşarak sözleşmeyi sona erdirmeleridir. Fakat bu işlemin meydana gelmesi için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 26.maddesi gereğince belirtilen belgelerle birlikte TFF’ye gidilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 26 - KARŞILIKLI SONA ERDİRME

Karşılıklı sona erdirmenin kayıtlara işlenebilmesi için buna ilişkin sözleşmenin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TFF’ye ibrazı zorunludur:

 1. a) Kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri,
 2. b) Futbolcunun, imza tarihinden en geç 30 gün önce düzenlenmiş ve ilgili kulüple yapacağı sona erdirme sözleşmesinde kullanılacağına ilişkin açıklamayı da içeren noter tasdikli imza beyannamesi, vekil aracılığı ile imzalanan karşılıklı sona erdirme sözleşmeleri için vekilinin imza beyannamesi.

 

Sözleşmenin karşılıklı sona ermesi ancak bu yolla hüküm ifade edebilir.

 

B.Tek Taraflı İrade Beyanı İle Sona Erdirme

 

Tek taraflı irade beyanı ile sona erdirme,futbolcunun sözleşmesini haklı nedenle sona erdirmesi ve haksız nedenle sona erdirmesi şeklinde meydana gelir.

 

-Futbolcunun sözleşmeyi haklı nedenle sona erdirmesi

 

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri iş sözleşmesi olduğu için Türk Borçlar Kanunu’nu hükümleri uygulanacağını yazımızın başında söylemiştik.6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 435.maddesi hükmü gereğince;

 

 1. Derhâl fesih
 2. Koşulları
 3. Haklı sebepler

MADDE 435- Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf, fesih sebebini yazılı olarak bildirmek zorundadır.

     Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve

koşullar, haklı sebep sayılır.

hükmü yer almaktadır ve bu hüküm sözleşme konusuna açıklık getirmektedir.Ayrıca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 27. ve 28. maddeleri de fesih konusunda haklı nedenler düzenlenmiştir. Kulübün fesih hakkı Talimatın 27. maddesine göre şunlardır:

 

 1. a) Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması,
 2. b) Futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması,
 3. c) Futbolcunun bu talimatın 25. maddesinde sayılan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi,
 4. d) Futbolcunun, Futbolcu Temsilcileri Talimatı’na aykırı davranışları nedeniyle kesinleşmiş en az 4 resmi müsabakadan men cezası almış olması.

 

 

-Futbolcunun sözleşmeyi haksız şekilde sona erdirmesi

 

Futbolcu veya kulüp sözleşmeyi kendiliğinden haklı sebebe dayanmadan bozarsa sözleşmeyi haksız bir biçimde sona erdirmiş olur. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 29. maddesi gereğince feshin usulüne uygun bir biçimde yapılıp yapılmadığını incelemek durumundadır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatları’nın 2.maddesi gereğince;kulüpler ile futbolcular arasındaki sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar ancak tarafların başvurusu üzerine yapılabilir. Fakat bu zorunlu değildir. Eğer taraflardan biri kabul etmezse uyuşmazlığın çözüm yeri adli yargıdır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 30. maddesi gereğince sözleşmeyi haksız nedenle bozan aleyhine belirli oranda tazminat hükmedilir.

 

   FESİH USULÜ

 

Tek taraflı olarak,sözleşmeyi sona erdirmek isteyen taraf Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 29. maddesi gereğince fesih usulüne uyarak fesih usulünü karşı tarafa bildirebilir.

 

MADDE 29.

(1)Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını noter kanalıyla bir ihbarname keşide etmek suretiyle gerçekleştirmeli ve bu ihbarnamenin bir suretini bilgi için TFFye göndermelidir.

(2) TFF, anılan ihbarnamelerin suretlerini tebellüğ ettiğinde feshi kayıtlarına işler ve bu işlemi taraflara bildirir.

(3) Fesih halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir.

 

Eğer fesih haksız bir fesih niteliğinde olsa bile usule uygun olarak fesih iradesini karşı tarafa bildirmelidir. Eğer bildirmezse Türkiye Futbol Federasyonu fesih ihbarını kayıtlara işlemeyecektir.

 

PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNİN SONUÇLARI

 

A.Futbolcunun serbest kalması:

 

Kulübü ile sözleşmesi sona eren futbolcu, herhangi bir zorunluluk altında kalmadan ve ayrıca eski kulübüne herhangi bir bedel ödemeden istediği kulüple istediği yeni bir profesyonel futbolcu sözleşmesi yapabilir. Kural olarak sözleşmede kararlaştırılan sürenin dolmasıyla futbolcu serbest kalacaktır.Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın belirlemiş olduğu tarih 31 Mayıs’tır. Sözleşmenin hangi şekilde sona

erdiği serbest kalma bakımından çok önemli değildir çünkü her şekilde futbolcu sözleşme gereği serbest kalacaktır.Ancak tek taraflı haksız fesih ile sözleşme fesh

edilirse futbolcu ve futbolcuyu transfer etmek isteyen yeni kulüp mali ve idari yaptırıma tabii tutulabilir. Serbest bırakmanın hangi şekilde gerçekleştirileceği transfer sözleşmesinde de kararlaştırılabilir.

 

B.Haksız fesih tazminatı:

 

Sözleşmesi feshedilen tarafın, yapılan feshin haksız olması durumunda

bundan dolayı uğradığı zararların tazminini talep hakkı,Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 30.Maddesinde belirtilmiştir. Bu hükme göre profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde haklı bir sebebe dayanmadan feshedilmesi halinde,tazminat ödeme yükümlülüğünün

bulunduğu düzenlenmektedir. Koruma dönemleri ise Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’na göre; profesyonel futbolcunun 28 yaşından önce imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden üç yıllık veya üç sezonluk dönemi ya da profesyonel futbolcunun 28 yaşından sonra imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden iki yıllık veya iki sezonluk dönemi ifade etmektedir.

 

Ve fakat bu fesih,Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 29.maddesinde düzenlenmiş fesih usulüne göre yapılması gerekmektedir. Bu maddeye göre, fesih hakkını kullanmak isteyen taraf,fesih açıklamasını noter aracılığıyla bir ihbarname ibraz etmeli ve bu ihbarnamenin bir örneğini bilgilendirme amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na göndermelidir. Velev ki bu bilgilendirme yapılmazsa,futbolcunun yapmış olduğu fesih işlemi kayıtlara işlenmeyecektir. Usulüne uygun bir biçimde yapılmış olan fesih ihbarnamesini Türkiye Futbol Federasyon’u inceleyecek ve gerçekleştirilen fesih için gösterilmiş olan sebep haklı nedenlerle sayılmış olan hususlardan olup olmadığını karara bağlayacaktır. Bu hükme göre Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı doğrultusunda, haksız fesih meydana geldiği taktirde profesyonel futbolcunun sözleşmesinin sona ermiş olduğu ve haksız feshe muhatap olan tarafın da tazminata hak kazanacağı kabul edilecektir. Eğer ki yapılmış olan fesih işlemi haksız ise, sözleşmede yer alan ücretler ve diğer haklar sözleşmeye göre değerlendirilecek ve TFF Yönetim Kurulu re’sen haksız fesih tazminatını belirler.

 

Toparlamak gerekirse, koruma dönemi içerisinde futbolcunun sözleşmeyi feshetmesine neden olan kulüp sporcuya fesihden kaynaklanan bir tazminat ödemek zorundadır. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı fesih tazminatı nedeniyle,kulübü sorumlu tutarken sporcu sorumlu tutulamaz. Fakat bu sorumluluk,sporcunun sözleşmenin feshini haklı sebebe dayandırmasından doğar. Ödenecek tazminatın miktarını belirleme yetkisi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na aittir.

Transfer ve tescil dönemi sona erdikten sonra yapılacak başvurularda süre aşımı sebebi ile futbolcuya ve ayartan kulübe ceza verilmemektedir.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 30.maddesinin 5.fıkrası gereğince önceki sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın sona erdiren profesyonel futbolcu ile sözleşme imzalayan kulübün aksi ispat edilmedikçe futbolcuyu sözleşmesini feshe yönelttiği varsayılır ve bu durumda, kulüp, iki transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men edilir.

 

KURULUN YARGI YETKİSİ:

Madde 2- Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler.

Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Cözüm Kurulu önünde çözülür.

 

Sözleşmenin kulüp tarafından haklı nedenle feshedilmesi veya futbolcu tarafından haksız olarak feshedilmesi durumunda kulübe karşı malî bir yükümlülük altına girmeyen futbolcudan herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Böylesi bir durumla karşılaşan kulüp, sadece genel hükümler çerçevesinde zararını talep etme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmeyi fesheden futbolcu haklı da olsa, kulübün bu durumda mahrum kaldığı bir maddi zarar mevcuttur. Spor Tahkim Mahkemesinin daha önce konuya ilişkin bir kararında kulübün ilgili futbolcuyu transfer etmek için önceki kulübüne ödediği ücretin, sözleşmenin fesihten sonraki dönemine ilişkin oranının kulübe ödenmesine hükmetmiştir.

 

 

C.Sportif cezalar:

 

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 30.Maddesinde yer alan hükme göre; eğer sözleşme koruma dönemleri içerisinde haklı bir sebebe dayanmadan feshedilirse,tazminat ödeme yükümlülüğüne ek olarak haksız tarafa bazı sportif cezalar uygulanabilir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatına göre, verilecek olan sportif cezaları bellidir. Örnek vermek gerekirse,

eğer futbolcunun altı ay süreyle resmi müsabakalardan men cezası alması

 

veya ağırlaştırıcı sebeplerin varlığı halinde cezanın on iki aya

çıkarılması gösterilmektedir. Haksız feshin kulüp tarafından yapılması halinde iki farklı yaptırım ön görülmektedir. Bunlardan birincisi, futbolcunun

haklı bir neden dayanmadan sözleşmeyi feshetme hakkının doğması; ikincisi ise,

kulüp hakkında da tazminat ve sportif cezalara hükmedilmesi durumudur.

 

KAAN KARAARSLAN

 

 

 

 

 

Hakkımızda

Avukat Özcan Yüksel 1982 yılında Edirne’de doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Edirne’de tamamladıktan sonra lise eğitimini İzmir’de Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.Av. Özcan Yüksel 2000 senesinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış buradan mezun olup askerlik hizmetini tamamladıktan sonra da 2007 yılında İzmir Barosuna kayıt olarak Avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. 2008 senesinde Yüksel Hukuk Bürosunu kuran Avukat Özcan Yüksel halen daha kurucusu olduğu bu büroda hizmet vermektedir.

İş Ortaklarımız

©2024 sporhukukcusu.com Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn sporhukukcusu.com

Search