UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU KARARI
ZÜRİH İSVİÇRE

25 EYLÜL 2015

KARAR NO : 0915543

TARAFLAR :

DAVACI : A

ÜLKESİ : B

DAVALI : C

ÜLKESİ : D

 1. Olayın unsurları
 2. 07.08.2012 tarihinde B ülkesi vatandaşı oyuncu A (bundan sonra davacı olarak anılacaktır) ile D ülkesinden C kulübü (bundan sonra davalı olarak anılacaktır) 31 Mayıs 2014 tarihine kadar geçerli olacak bir sporcu sözleşmesi imzalamışlardır (bundan sonra ilk sözleşme olarak anılacaktır)
  2. İlk sözleşmenin 3 numaralı bendi uyarınca davalı 2012/13 sezonu için davacıya her biri 10 eşit taksitte olmak ve ilk taksidi 30 Ağustos 2012 tarihinde başlamak üzere aylık 20.000 USD dan toplam 200.000 USD ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 2013/14 sezonuna ilişkin olarak da eğer kulüp birinci ligde kalmayı başarırsa davacının alacağı aylık ücret 20.000 USD olarak kalacak ve toplam yine 200.000 USD olacak ancak davalının süper ligde yer alması durumunda davacının hak kazanacağı 2013/14 sezonuna ilişkin ücret aylık 32.000 USD dan toplam 320.000 USD olacaktır.
  3. Buna ilaveten davacı “2012/13 sezonu ücretleri” açısından sözleşmenin imzalandığı anda 40.000 USD imza parasına, ve yine davalı kulübün 2012/13 sezonunda playofflara kalması durumunda da 20.000 USD ücrete hak kazanacaktır.
  4. Ek olarak, davalının sezon bitiminde birinci ligde kalması durumunda 40.000 USD tutarındaki imza parası davacıya Haziran 2013’te ödenecek, ayrıca 2013/14 sezonunda davalının ligi ilk iki sırada bitirmesi durumunda da 20.000 USD davacıya oynanan son maça müteakip 15 gün içinde ödenecektir.
  5. 17 Temmuz 2013 tarihinde davacı ve davalı arasında 1 Haziran 2014 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2015 tarihinde sona erecek ikinci bir sözleşme imzalanmıştır. (bundan böyle ikinci sözleşme olarak anılacaktır)
  6. İkinci sözleşmenin 3. bendi uyarınca davalı davacıya 2014/15 sezonuna ilişkin 10 eşit taksitte ilk taksidi 30 Ağustos 2014 tarihinde başlamak üzere 200.000 USD ödeyecektir.
  7. Buna ilaveten davacı “2014/15 sezonu ücretleri” açısından sözleşmenin imzalandığı anda 40.000 USD imza parasına ve diğer takım performansı bonuslarına hak kazanacaktır.
  8. 07 Ocak 2015 tarihinde davacı ikinci sözleşmeyi yazılı olarak feshetmiştir. Özellikle de davacı fesih bildiriminde 19 Eylül 2014, 3 ve 14 Ekim 2014, 12 Kasım 2014 ve 3,12 ve 16 Aralık 2014 tarihli davacı tarafından cevapsız bırakılan ihtarnamelerini delil göstermiştir.
  9. 26 Mart 2015 tarihinde davacı FIFA’ya başvurusundan önce davalı hakkında sözleşme ihlali gerekçesiyle bir başvuruda bulunmuş ve aşağıda dökümü yapılı 355.450 USD’ın kendisine ödenmesini talep etmiştir.
  - 135.400 USD ödenmeyen ücret alacağı
  - 100.000 USD ikinci sözleşmenin geri kalan kısım hakedişleri
  - 120.000 USD davacının 6 aylık ücretine tekabül eden tazminat
  10. Davacının iddiasına göre taraflar 31 Mayıs 2014 tarihine kadar geçerli olan ilk sözleşmeyi yapmışlar ve akabinde ikinci sözleşmeyi yaparak ilk sözleşmeyi 31 Mayıs 2015 tarihine kadar uzatmışlardır.
  11. Bu açıdan davacı, 2012/13 sezonu ve 2013/14 sezonuna ilişkin toplamda aşağıda dökümü yapılı olan toplam 520.000 USD’ı hakettiğini belirtmektedir.

- 40.000 USD sözleşme imza parası
- 200.000 USD 2012/13 sezon maaş ücretleri
- 20.000 USD performans bonusları
- 40.000 USD Temmuz 2013 imza parası
- 200.000 USD 2013/14 sezonu maaş ücretleri
- 20.000 USD performans bonusları

Buna rağmen davacı 2013/14 sezonuna ilişkin sözleşmede üzerine düşen tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen kendisine sadece 481.335 USD ödeme yapıldığını 33.665 USD ın eksik kaldığını, geç ve eksik ödeme nedeniyle 5.000 USD cezai şarta hükmedilmesini talep etmiştir.

 1. Ayrıca ikinci sözleşmeye istinaden de davacı 07 Ocak 2015 tarihine kadar sadece 41.215 USD ödeme aldığını belirtmiş, sözleşme hükümleri uyarınca alması gereken bakiye 98.785 USD alamadığını belirtmiştir.
  13. Davacı iki sözleşmeye istinaden de aldığı ödemeleri liste halinde sunmuştur.
  14. Davacı, alacaklarına ilişkin bir çok kez davalıyı temerrüte düşürdüğünü ancak herhangi bir cevap alamadığını bu yüzden sözleşmeyi feshetmek dışında başka bir çaresinin kalmadığını vurgulamıştır.
  15. Davalı taraf her ne kadar cevap süresinin uzatılmasını talep etmişse de verilen süre olan 5 Haziran 2015 tarihine kadar davaya cevaplarını sunamamıştır.
  16. 26 Haziran 2015 tarihinde davanın ön inceleme aşaması tamamlanmıştır.
  17. 10 Temmuz 2015 tarihinde davalı davaya cevap vermiştir.
  18. Davacı D ülkesinden E kulübü ile 13 Ocak 2015 başlangıç 31 Mayıs 2016 bitiş tarihli bir sözleşme imzaladığını FIFA’ya bildirmiş, buna ilaveten 2014/15 sezonuna ilişkin Ocak ve Mayıs aylarını kapsar şekilde toplamda 80.000 USD ödeme aldığını belirtmiştir.
 2. UyuşmazlıkÇözümKurulunun değerlendirmeleri
 3. Herşeyden önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (bundan böyle DRC olarak anılacaktır) bu uyuşmazlığı çözmekte yetkisi olup olmadığını değerlendirmiştir. Bu bağlamda mevcut uyuşmazlığın FIFA’ya 26 Mart 2015 tarihinde ulaştığı görülmüştür. Netice olarak Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (2015 baskısı; bundan böyle usul kuralları olarak adlandırılacaktır) mevcut uyuşmazlığa uygulanacaktır (usul kuralları madde 21).
  2. Bilahare Kurul üyeleri usul kurallarının 3. maddesinin 1. bendi uyarınca ve Oyuncu statü ve transfer yönergesinin (2015 baskısı) 24. maddesinin 1. bendi ile 22. maddesinin b bendi uyarınca mevzubahis konunun uyuşmazlık çözüm kurulu tarafından ele alınmasında yetkili olduğunu, uyuşmazlığın uluslararası olduğunu, oyuncunun B ülkesinden kulübün D ülkesinden olduğunu tespit etmiştir.
  3. Devamla kurul uyuşmazlığa hangi mevzuatın uygulanacağını analiz etmiştir. Bu bağlamda, Oyuncu statü ve transfer yönergesinin (2015 baskısı) 26. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının uygulanacağı , dava tarihinin 26 Mart 2015 olduğu ve bu bağlamda söz konusu mevzuatın 2015 baskısının uygulanmasının gerekeceğine karar verilmiştir.
  4. Kurulun yetkisi ve uygulanacak mevzuat belirlenmiş ve kurul uyuşmazlığı esastan incelemeye başlamıştır. Bu bağlamda kurul aşağıda belirtilen unsurların yanı sıra taraflarca bildirilen iddia ve delilleri de değerlendirmiştir. Kurul müteakip değerlendirmelerin sadece unsurlara, iddialara ve delillere istinaden yapıldığını vurgulamaktadır.
  5. Bu açıklamalardan sonra kurul davacı ve davalı arasında 07 Ağustos 2012 – 31 Mayıs 2015 arasında geçerli olan bir oyuncu sözleşmesi imzaladığını ve akabinde 01 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında geçerli ikinci bir sözleşmenin imzalandığını tespit etmiştir.
  6. Devamla DRC, davacının temerrüt nedeniyle sözleşmesini 07 Ocak 2015 tarihinde feshettiğini, kulübü defalarca uyarmasına rağmen ödemelerin yapılmadığını birinci ve ikinci sözleşmenin ihlal edildiği hususlarında davanın açıldığı tespit edilmiştir.
  7. Bu bağlamda oyuncu ilk sözleşmesi gereğince 520.000 USD alacakken sadece 481.335 USD ödeme aldığını, 33.665 USD eksik ödeme aldığını belirtmiş, devamla 07 Ocak 2015 tarihine kadar 140.000 USD ödeme alması gerekirken de sadece 41.215 USD ödeme aldığını ve bakiye 98.785 USD alacağı olduğu göze çarpmaktadır.
  8. Bilahare, davalının kendisine tanınan yasal cevap süresi içinde davaya karşı cevap ve delillerini sunmadığı tespit edilmiştir. Davalı davaya cevabını uyuşmazlığın ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra vermiştir.Bunun sonucu olarak DRC davalının süresinde verilmeyen cevap dilekçesinin usul kurallarının 9. maddesinin 3. fıkrası uyarınca hükümsüz olduğuna karar vermiştir.
  9. Bu açıklamalardan sonra davacının sunmuş olduğu ödeme kayıtlarına bakıldığında kurul, davalının geçerli bir nedeni olmaksızın davacıya ödemekle yükümlü olduğu maaş ödemelerini yatırmadığını, 7 Ocak 2015 tarihinde davalının ikinci sözleşmesinden kaynaklanan yaklaşık 5 aylık ücretine tekamül eden 98.785 USD’ın ödenmediği anlaşılmıştır.
  10. Ayrıca davalının ilk sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal ederek ödemesi gereken 33.665 USD’ın davacıya ödenmediğini tespit etmiştir.
  11. Bu açıklamalar ışığında davalının ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği, davacı tarafından temerrüde düşürüldüğü ve temerrüt nedeniyle davacının taraflar arasındaki sözleşmeyi 07 Ocak 2015 tarihinde feshetmesinde “haklı nedene dayandığı” değerlendirilmiştir.
  12. Devamla kurulca davalının ahde vefa ilkesine aykırı davrandığından bahisle davacının ikinci sözleşmenin feshine istinaden talep ettiği 98.785 USD’ın ve ilk sözleşmesine istinaden talep ettiği 33.665 USD’ın talebinde haklı olduğu gözlemlenmiştir.
  13. Sonuç olarak kurul, yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davalının davacıya tazminat ödemesini uygun bulmuştur.
  14. Bu tespitler ışığında kurul davalı tarafından davacıya ödenecek tazminatın hesaplamasını ele almıştır. Tazminat hesabında kurul üyeleri yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yerel federasyonun bağlı olduğu ülke hukuku, sporun özellikleri ve davacının diğer hakları, sözleşmenin kalan süresi, imzalanan ikinci sözleşmenin varlığı, temerrüde düşürme zamanları gibi halin icabına yönelik unsurlar değerlendirmeye esas alınmıştır.
  15. Konuyla alakalı olarak hüküm kurabilmek için öncelikle bakılması gereken durumların başında sözleşme hükümlerinin ifasında temerrüt halinde tarafların kararlaştırılmış oldukları tazminat miktarının tespit edilmesi gerekmektedir. Kurulca yapılan araştırmada sözleşmede böyle bir cezai şart bulunmadığı tespit edilmiştir.
  16. Netice olarak kurul, davacıya ödenecek olan tazminat miktarının resen mevzuatın 17. maddesinin 1. fıkrasında yer alan koşullar uyarınca hesaplanmasına karar vermiştir.
  17. Kurul incelemesinde davacının yukarıdaki açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, ikinci sözleşmeden kaynaklı olarak 31 Mayıs 2015 tarihine kadar olan haklarını ve Aralık 2014 de dahil olmak üzere maaş alacaklarını toplayarak hesaplamıştır. Böylece kurul 100.000 USD’ın (Ocak 2015 – Mayıs 2015 arası maaş ödemeleri) sözleşmenin ihlali kapsamında olduğunu göz önüne almıştır.
  18. Kurul devamla oyuncunun sözleşmesini feshettikten sonra başka bir kulüple anlaştığını böylece ikinci sözleşmesinden elde edemediği ücreti karen veya zararen bir şekilde başka bir kulüpten sağladığını dikkate almıştır. Kurulun yerleşik içtihatlarına göre oyuncunun yeni takımından aldığı ödemeler, oyuncunun sözleşme feshi nedeniyle uğradığı zararın tazmininde dikkate alınmaktadır.
  19. Ayrıca davacı 13 Ocak 2015 tarihinde yine D ülkesinden E kulübü ile de anlaşmıştır. Davacının yeni kulübü ile olan sözleşmesi 2016 sezonu sonuna kadar geçerli olup uyuşmazlığa konu Ocak – Mayıs 2015 dönemine ilişkin davacıya 80.000 USD ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.
  20. Bütün bu değerlendirmeler ışığında kurul davalının davacıya sözleşmenin fesih tazminatı olarak 20.000 USD ödemesine karar vermiştir.
  21. Sonuç olarak kurul davacının davasının kısmen kabulüne karar vermiş ve ödenmeyen ücretler olarak 132.450 USD, sözleşme fesih bedeli olarak da 20.000 USD’ın davacıya ödenmesine karar vermiştir.
  22. Davacının uyuşmazlığa ilişkin geri kalan taleplerinin reddine karar verilmiştir.

III. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı

 1. Davacı oyuncu A’nın davası kısmen kabul edilmiştir
  2. Davalı kulüp C davacıya kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde gecikmiş ödemelere istinaden 132.450 USD ödemek zorundadır
  3. Davalı kulüp C davacıya sözleşmenin ihlali nedeniyle kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde 20.000 USD tazminat ödemek zorundadır.
  4. Yasal süresi içinde söz konusu bedelin ödenmemesi durumunda yıllık %5 faiz işleyecek ve kulüp hakkında işlem yapılmak üzere FIFA Disiplin Komitesine sevkedilecektir.
  5. Davacının geri kalan talepleri reddedilmiştir.
  6. Davacı, ödemenin yapılmasını talep ettiği banka hesap bilgilerini davalı tarafa derhal iletmeli ve gelen her türlü ödemeyi FIFA DRC’ye bildirmelidir.

Not :
Fifa Statüsü 67. maddenin 1. fıkrası uyarınca karara karşı CAS’a başvuru yapılabilir. Başvuru 21 gün içinde CAS’a ve CAS kurallarına uygun olarak yapılmalıdır

Çeviren : Av. Özcan Yüksel

Karar kişisel arşiv çalışması nedeniyle orijinal metninden çevrilmiş olup çeviri hatalarından sitemiz sorumlu değildir. Sitemizdeki yazılar kaynak göstermeden kullanılamaz.

 

Hakkımızda

Avukat Özcan Yüksel 1982 yılında Edirne’de doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Edirne’de tamamladıktan sonra lise eğitimini İzmir’de Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.Av. Özcan Yüksel 2000 senesinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış buradan mezun olup askerlik hizmetini tamamladıktan sonra da 2007 yılında İzmir Barosuna kayıt olarak Avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. 2008 senesinde Yüksel Hukuk Bürosunu kuran Avukat Özcan Yüksel halen daha kurucusu olduğu bu büroda hizmet vermektedir.

İş Ortaklarımız

©2024 sporhukukcusu.com Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn sporhukukcusu.com

Search